กลุ่มงาน :
ประเภทงาน :
ระหว่างวันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานะการตอบคำถาม :
ยังไม่ได้รับคำตอบ ตอบคำถามแล้ว
เพิ่มคำถามใหม่
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] >>
::
ว/ด/ป
ประเภทงาน
เรื่อง
คำถาม
ผู้ถาม
จำนวนผู้ชม
new 12/02/2559   การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางของ สนท ท้องถิ่น ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณกิรณา กรณี สนท ท้องถิ่น สอบถาม \กรณีขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ต้องดำเนินการเช่นใดและถ้าหากเจ้าของรายการไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยื่นคำร้องย้ายออกสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้หรือไม่หรือยื่นคำร้องผ่านสำนักทะเบียนอื่นที่เจ้าของรายการมีภูมิลำเนาอยู่ได้หรืไม่อย่างไร\ ตามที่คุณกิรณา แนะนำก็เป็นกรณีหนึ่งในการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางครับ แต่อีกกรณีตาม นส ว 2 ลว 17 มกราคม 50 เรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ แต่ก็ไม่ได้กำหนดห้วงระยะเวลาการดำเนินการไว้ชัดเจน ซึ่งใน นส ดังกล่าวได้มีข้อสั่งการในเรื่องให้ สนท ที่ผู้ร้องประสงค์ย้ายเข้าสอบสวนข้อเท็จจริงและให้เจ้าของชื่อทำหนังสือมอบหมายให้สำนักทะเบียนที่ปรากฎชื่อและรายการผู้ขอแจ้งย้ายมีชื่อในทะเบียนกลาง แจ้งย้ายออกให้ได้แทน แต่ผมก็ต้องเรียนสอบถามส่วนกลางเพิ่มเติมว่า หนังสือดังกล่าวยังสามารถนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ได้หรือไม่ เพราะยังไม่มีการสั่งยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือหากยังใช้ปฏิบัติได้ สนท ต่าง ๆ ก็จะสามารถนำมาอ้างอิงในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้ ขอบคุณ ไพบูลย์ 0
new 12/02/2559   หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล ช5 ของคุณศศิตา ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณมสารัศม์ กรณีคุณศศิตา สอบถาม \จดทะเบียนสมรสตั้งแต่ปี 2554 และได้เปลี่ยนชื่อสกุลไปใช่ชื่อสกุลของสามี และได้ทำการเปลี่ยนคำนำหน้าและชื่อสกุลในบัตรประชาชนแล้วโดยใช้ใบสำคัญการสมรสเป็นหลักฐานเปลี่ยนชื่อสกุล แต่เมื่อไปสมัครงานและเปืดบัญชีธนาคารเค้าขอใบเปลี่ยนชื่อสกุลช5 แต่เราไม่เคยไม่ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช5)ตั้งแต่แรก เราต้องทำอย่างไรบ้างคะ\ กรณีของคุณศศิตา ที่ยังไม่ได้ไปยื่นขอแบบ ช5 เนื่องจากได้ขอใช้ชื่อสกุลตามสามีขณะจดทะเบียนสมรส ปัญหาจะมีอย่างนี้ครับ ถ้าคุณไปขอ ณ ขณะนี้ โดยตัวกฎหมายชื่อบุคคลก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการขอไว้ว่า หลังจดสมรสแล้วต้องขอเมื่อไหร่ คุณอาจจะไปขอได้แต่ปัญหาหนังสือสำคัญ ช 5 ที่ออกให้จะเป็นชื่อสกุลปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อสกุลปัจจุบัน เมื่อนำไปแสดงสมัครงานและธนาคาร ผมเห็นหลายรายครับ เขาก็คงไม่เอาแน่นอน เพราะมันไม่ใช่จากชื่อสกุลก่อนสมรสมาเป็นชื่อสกุลหลังสมรส การที่จะให้ได้หนังสือสำคัญ ช 5 ที่ระบุ ชื่อสกุลเดิมแล้วเปลี่ยนมาเป็นชื่อสกุลใหม่ คุณต้องไปขอบันทึกเพิ่มเติมกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนแล้วก็บันทึกเพิ่มเติมอีกครั้งกับสามีขอใช้ชื่อสกุลตามสามีและสามียินยอมแล้วขอออก ช 5 ถึงจะได้กรณีดังกล่าว เพราะด้วยระบบคอมฯ บังคับอย่างนั้น ยุ่งยากนิดหนึ่งครับ ขอบคุณ ไพบูลย์ 0
new 12/02/2559   การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคุณอาม ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณอาม สอบถาม \เกิดที่ประเทศไทยแต่ไม่มีหลักฐานการเกิดใดๆทั้งสิ้น ผมเกิดเมื่อวันที่6 กค 2535 ที่อตาพระยา จสระแก้ว เกิดนอกโรงพยาบาล โดยหมอตำแย พ่อ-แม่ สัญชาติกัมพูชา ปัจจุบันท่านถือพาสปอร์ต ส่วนตัวผมได้รับการสำรวจทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเมื่อ พศ2551 บัตรหมดอายุ พศ2561 ผมเรียนจบชั้นปวชแม่คลอดผม และน้องๆอีก2คนในประเทศไทย โดยตอนนั้นครอบครัวอพยพสงครามในกัมพูชามาอาศัยอยู่ชั่วคราวในชายแดนฝั่งประเทศไทย ผมและน้องสาวคนที่2ของผมเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนไทยเมื่อพศ2545 ผมได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนที่ ตอรัประเทศ ออรัญประเทศ จสระแก้ว ขอคำแนะนำด้วยครับว่าผมมีโอกาส หรือสามารถมีกฏหมายมาตราใดที่ผมสามารถได้มาซึ่งสัญชาติไทยหรือไม่อย่างไรครับ แล้วเมื่อบัตรของผมหมดอายุนั้นผมต้องทำอย่างไรครับ\ ผมเห็นว่า กรณีของคุณอาม เมื่อบิดา มารดาของคุณถือพาสปอร์ตของประเทศกัมพูชา ตามกฎหมายก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่า พ่อแม่คุณเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา ถึงแม้ขณะคุณเกิดท่านยังไม่ได้สัญชาติเป็นพลเมืองของประเทศกัมพูชา แต่ต่อมาภายหลังท่านทั้งสองคนได้พิสูจน์ตามกฎหมายแล้วและได้หลักฐานที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายว่าเป็นพลเมืองของประเทศกัมพูชา บุตรที่เกิดมากฎหมายของประเทศไทยระบุชัดเจนครับว่า คุณจะไม่ได้สัญชาติไทย โดยหลักกฎหมายแล้วเมื่อปรากฎชัดเจนว่าคุณเป็นบุตรของบุคคลซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศกัมพูชาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพราะการที่คุณจะได้เลขประเภท 0 ก็ไม่ถูกต้อง คุณต้องไปอยู่ในสถานะเช่นเดียวกับพ่อแม่ ส่วนการแปลงสัญชาติถ้ามอง ณ ขณะนี้คุณน่าจะอายุประมาณ 24 ปี การแปลงสัญชาติเป็นไทยก็มีอยู่ 2 ลักษณะครับ หนึ่งอาศัยทางบิดามารดาแปลงมาก่อนแล้วแต่กรณีของคุณคงไม่เข้ากรณ๊นี้ และอีกลักษณะหนึ่งตัวคุณเองขอแปลงแต่กรณีของคุณต้องไปดูคุณสมบัติของการแปลงสัญชาติมีหลายข้อครับ ถ้าคุณเข้าเงื่อนไขคุณถึงจะมีสิทธิขอแปลง จะบอกว่าเป็นผู้เกิดในประเทศไทยขอแปลงคงไม่ได้กฎหมายไทยเขียนไว้ชัดเจนในกรณีของคุณครับ ขอบคุณ ไพบูลย์ 0
new 12/02/2559   สูจิบัตรหาย น้องทำสูจิบัตรลูกหายแต่ปัญหาอยู่ที่ตอนที่แจ้งเกิดลูกไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้านพ่อของแฟนแต่ตอนนั้นพ่อของแฟนโดนจำคุกอยู่จึงไม่มีใครเซ็นรับลูกของน้องเข้าทะเบียนบ้านแต่ตอนนี้พ่อของแฟนพ้นโทษมาแล้วแต่ดันทำสูจิบัตรหายอีก น้องไม่รู้จะไปเริ่มเดินเรื่องที่ไหนเป็นที่แรกจึงมาขอคำปรึกษาค่ะ วันวิสา 0
new 12/02/2559   ย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดของคุณทิพยรัตน์ สุขทวี ขออนุญาตแสดงความเห็น เรียนคุณสุพจน์ กรณีคุณทิพยรัตน์ สอบถาม \ถ้าจะย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัด (ย้ายที่ปลายทาง) แต่ตัวเจ้าของบ้านไม่สามารถไปได้ด้วยจะต้องทำยังไง\ คุณสุพจน์ แนะนำว่า \กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ให้เจ้าบ้านทำหนังสือยินยอมให้ย้ายเข้า พร้อมหลักฐานของเจ้าบ้าน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ตัวถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น\ ตามที่คุณสุพจน์แนะนำเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ครับ แต่ระบบคองฯ ที่เปิดใช้เมื่อเดือน มิ ย 58 เขียนบังคับให้เจ้าบ้านเป็นผู้ยื่นคำร้องด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่เท่านั้น และผู้ยื่นอีกรณี คือ ผู้ได้รับมอบหมาย การแนะนำให้ทำหนังสือยินยอมเท่านั้น ผมไม่ทราบว่า นายทะเบียนเขาจะอนุญาตให้หรือไม่ ถ้าให้ผมแนะนำ ควรให้เจ้าบ้านทำหนังสือมอบอำนาจครอบจักรวาลไปเลยครับ ต้องขอความกรุณาฝากคุณสุพจน์ แจ้งผู้รับผิดชอบให้แก้ไขให้ชอบด้วยกฎหมายด้วย อย่าให้คนทะเบียนปฏิบัติในสิ่งที่ขัดกับกฎหมายต่อไปเลยครับ ขอบคุณ ไพบูลย์ 0
new 11/02/2559   หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลค่ะ ในใบสูจิบัตรดิฉันเป็นนามสกุลของแม่ค่ะ พ่อกับแม่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะ แต่ตอนหลังได้จดทะเบียนกัน แม่เลยทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อ แล้วดิฉันก็เปลี่ยนตามพ่อเช่นกัน อยากทราบว่ามีหลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลของดิฉันไหมคะ เห็นมีของแม่แต่ไม่มีของตัวเอง อยากทราบว่าขอหลักฐานอะไรได้บ้างที่จะยื่นยันว่านามสกุลปัจจุบันถูกเปลี่ยนจากในสูจิบัตรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ(ในสูจิบัตรเป็นนามสกุลแม่ ปัจจุปันเป็นของพ่อค่ะ) พนมพร 0
เปิดอ่านแล้ว 11/02/2559   หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลในใบสูจิบัตรกับปัจจุปัน ในใบสูจิบัตรดิฉันเป็นนามสกุลของแม่ค่ะ พ่อกับแม่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะ แต่ตอนหลังได้จดทะเบียนกัน แม่เลยทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อ แล้วดิฉันก็เปลี่ยนตามมพ่อเช่นกัน อยากทราบว่ามีหลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลของดิฉันไหมคะ เห็นมีของแม่แต่ไม่มีของตัวเอง อยากทราบว่าขอหลักฐานอะไรได้บ้างที่จะยื่นยันว่านามสกุลปัจจุบันถูกเปลี่ยนจากในสูจิบัตรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ(ในสูจิบัตรเป็นนามสกุลแม่ ปัจจุปันเป็นของพ่อค่ะ) พนมพร 1
เปิดอ่านแล้ว 11/02/2559   บัตรประจำตัวประชาชน บัตรหมดอายุพศ2554ไปขอทำใหม่แล้วแต่อำเภอบอกเป็นบุคคลซำ้ซ้อนควรทำยังงัยค่ะ ปราณี 1
เปิดอ่านแล้ว 11/02/2559   การขอสัญชาติไทยตามมารดา มารดาเป็นคนไทย บุตรเกิดที่ประเทศลาว แต่ไม่ได้สัญชาติไทย แอบเข้ามาทำงานในประเทศไทย ต่อมาโดยจับเพราะเข้าเมืองผิดกฏหมาย ขณะนี้บัตรอายุ 33 ปี อยู่ระหว่างควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง มารดาจะดำเนินการขอสัญชาติไทยให้ได้หรือไม่ ต้นอ้อ 2
เปิดอ่านแล้ว 11/02/2559   การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ตอนนี้อายุ 19 แล้วค่ะ เป็นนักศึกษา แต่ไม่มีใบเกิด อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ไปไม่ได้ เพราะไม่มี วันที่ เดือน ที่เกิด ระบุไว้จึงอยากจะทราบต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องดำเนินการอย่างไรและใช้เวลานานไหมค่ะ นันทิชา 3
เปิดอ่านแล้ว 11/02/2559   บุคคลไม่มีสถานะไปต่างจังหวัดได้ไหม บุคคลไม่มีสถานะไปต่างจังหวัดได้ไหม ถ้าไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ คิว 6
เปิดอ่านแล้ว 11/02/2559   ไม่มีสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อ 1สูติบัตรตัวจริงหายทำอย่างไรได้บ้างค่ะ อริณ 3
เปิดอ่านแล้ว 11/02/2559   การไปแจ้งความทะเบียนสมรสหาย ทะเบียนสมรสหายต้องไปแจ้งความทั้งสามีภรรยาหรือไม่คะใช้เอกสารอะไรบ้าง แล้วการไปขอคัดสำเนาใหม่ต้องไปทั้งคู่หรือไม่คะ แล้วใช้เอกสารอะไรบ้างคะ บอย 3
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2559   บ้านและทะเบียนบ้าน ชื่อไม่ได้มีอยู่ในทะเบียนบ้าน ตอนนี้อยู่ต่างประเทศชื่อไม่มีอยู่ในทะเบียนบ้านต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้และถ้าเข้าทะเบียนบ้านของน้องสาวได้ไหม เก๋ 9
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2559   การย้ายที่อยู่ กรณีย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัด อยากจะทราบว่าถ้าจะย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัด (ย้ายที่ปลายทาง) แต่ตัวเจ้าของบ้านไม่สามารถไปได้ด้วยจะต้องทำยังไง นางทิพยรัตน์ สุขทวี 10
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2559   การพิจารณาสัญชาติ การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย สวัสดีครับเกิดที่ประเทศไทยแต่ไม่มีหลักฐานการเกิดใดๆทั้งสิ้น ผมเกิดเมื่อวันที่6 กค 2535 ที่อตาพระยา จสระแก้ว เกิดนอกโรงพยาบาล โดยหมอตำแย พ่อ-แม่ สัญชาติกัมพูชา ปัจจุบันท่านถือพาสปอร์ต ส่วนตัวผมได้รับการสำรวจทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเมื่อ พศ2551 บัตรหมดอายุ พศ2561 ผมเรียนจบชั้นปวชแม่คลอดผม และน้องๆอีก2คนในประเทศไทย โดยตอนนั้นครอบครัวอพยพสงครามในกัมพูชามาอาศัยอยู่ชั่วคราวในชายแดนฝั่งประเทศไทย ผมและน้องสาวคนที่2ของผมเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนไทยเมื่อพศ2545 ผมได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนที่ ตอรัประเทศ ออรัญประเทศ จสระแก้ว ขอคำแนะนำด้วยครับว่าผมมีโอกาส หรือสามารถมีกฏหมายมาตราใดที่ผมสามารถได้มาซึ่งสัญชาติไทยหรือไม่อย่างไรครับ แล้วเมื่อบัตรของผมหมดอายุนั้นผมต้องทำอย่างไรครับ ขอความกรุณาด้วยครับ อาม 16
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2559   งานทะเบียนราษฎร - อื่น ๆ อยากทำใบขับขี่ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัว 0 สามารถทำใบขับขี่ได้ไหม อิกคิว 12
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ คัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน่วยงานของรัฐ(สำนักงานสวัสดิการฯ มาขอคัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนโดยอ้างว่านำไปใช้ปฏิบัติราชการ ได้มั๊ย ถือว่าส่วนราชการ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือไม่ ในกฏกระทรวงไม่ได้บอกไว้ สำนักงานสวัสดิการฯ 8
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2559   การพิจารณาสัญชาติ ขึ้นเครื่องไปต่างจังหวัด บัตรหัว 0 สามารถขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดได้ไหมครับ ธงชัย นามแสง 16
ได้รับคำตอบแล้ว 11/02/2559   งานบัตรประชาชน - อื่น ๆ บัตร 10 ปี และบัตรคนพื้นที่สูงหรือว่าบัตรชนกลุ่มน้อย บัตร 10 ปีและบัตรคนพื้นที่สูง หรือชนกลุ่มน้อยแตกต่างกันอย่างไรครับ และสามารถไปทำได้ที่ไหนบ้าง และเปิดให้ทำหรือยังครับ ผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว และต้องมีเอกสารอะไรไปแสดงหรือป่าวครับ และใช้เวลานานไหมครับ first1 14
สัญลักษณ์ :   new คำถามใหม่ |  เปิดอ่านแล้ว เปิดอ่านแล้ว |  ได้รับคำตอบแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว