ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ฌ.ป.ค - ฌ.ก.น

ให้บริการดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง แก่ สมาชิก ฌ.ป.ค - ฌ.ก.น

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ฌ.ป.ค

                                                      
                                                      
                                                      ใบสมัคร
                                                      หนังสือมอบอำนาจ
                                                      ใบเปลี่ยนแปลงทายาท
                                                      ใบขอลาออก


ฌ.ก.น

                                                      
                                                      
                                                      แบบ ฌ1-2-5 ใหม่
                                                      แบบ ฌกน1
                                                      แบบ ฌกน2
                                                      แบบ ฌกน3
                                                      แบบ ฌกน5
                                                      ระเบียบกรมการปกครอง ฌาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้าน1
                                                      รับแจ้งการถึงแก่กรรม
                                                      ระเบียบกรมการปกครอง ฌาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้าน2
                                                      ระเบียบกรมการปกครอง ฌาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้าน3
                                                      ระเบียบกรมการปกครอง ฌาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้าน4
                                                      ระเบียบกรมการปกครอง ฌาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้าน5
                                                      บันทึกรับแจ้งการถึงแก่กรรมของสมาชิก ฌ