ชัยนาท
ตำแหน่ง E-mail Address
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท <m18000001@dopa.go.th>
เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท <m18001001@dopa.go.th>
ปลัดจังหวัดชัยนาท <m18000010@dopa.go.th>
จ่าจังหวัดชัยนาท <m18000011@dopa.go.th>
ป้องกันจังหวัดชัยนาท <m18000012@dopa.go.th>
ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท <m18000013@dopa.go.th>
เสมียนตราจังหวัดชัยนาท <m18000014@dopa.go.th>
นายอำเภอเมืองชัยนาท <m18010001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองชัยนาท <m18010010@dopa.go.th>
นายอำเภอมโนรมย์ <m18020001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมโนรมย์ <m18020010@dopa.go.th>
นายอำเภอวัดสิงห์ <m18030001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอวัดสิงห์ <m18030010@dopa.go.th>
นายอำเภอสรรพยา <m18040001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสรรพยา <m18040010@dopa.go.th>
นายอำเภอสรรคบุรี <m18050001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสรรคบุรี <m18050010@dopa.go.th>
นายอำเภอหันคา <m18060001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหันคา <m18060010@dopa.go.th>
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอหนองมะโมง <m18070001@dopa.go.th>
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเนินขาม <m18080001@dopa.go.th>
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์ <m18980001@dopa.go.th>
ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท <m18990001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองชัยนาท <m18990010@dopa.go.th>