สงขลา
ตำแหน่ง E-mail Address
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา <m90000001@dopa.go.th>
เลขาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา <m90001001@dopa.go.th>
ปลัดจังหวัดสงขลา <m90000010@dopa.go.th>
จ่าจังหวัดสงขลา <m90000011@dopa.go.th>
ป้องกันจังหวัดสงขลา <m90000012@dopa.go.th>
ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา <m90000013@dopa.go.th>
เสมียนตราจังหวัดสงขลา <m90000014@dopa.go.th>
นายอำเภอเมืองสงขลา <m90010001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองสงขลา <m90010010@dopa.go.th>
นายอำเภอสทิงพระ <m90020001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสทิงพระ <m90020010@dopa.go.th>
นายอำเภอจะนะ <m90030001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอจะนะ <m90030010@dopa.go.th>
นายอำเภอนาทวี <m90040001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาทวี <m90040010@dopa.go.th>
นายอำเภอเทพา <m90050001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอเทพา <m90050010@dopa.go.th>
นายอำเภอสะบ้าย้อย <m90060001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสะบ้าย้อย <m90060010@dopa.go.th>
นายอำเภอระโนด <m90070001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอระโนด <m90070010@dopa.go.th>
นายอำเภอกระแสสินธุ์ <m90080001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอกระแสสินธุ์ <m90080010@dopa.go.th>
นายอำเภอรัตภูมิ <m90090001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอรัตภูมิ <m90090010@dopa.go.th>
นายอำเภอสะเดา <m90100001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสะเดา <m90100010@dopa.go.th>
นายอำเภอหาดใหญ่ <m90110001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหาดใหญ่ <m90110010@dopa.go.th>
นายอำเภอนาหม่อม <m90120001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอนาหม่อม <m90120010@dopa.go.th>
นายอำเภอควนเนียง <m90130001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอควนเนียง <m90130010@dopa.go.th>
นายอำเภอบางกล่ำ <m90140001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบางกล่ำ <m90140010@dopa.go.th>
นายอำเภอสิงหนคร <m90150001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอสิงหนคร <m90150010@dopa.go.th>
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง <m90160001@dopa.go.th>
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านพรุ <m90960001@dopa.go.th>
ปลัดเทศบาลตำบลสะเดา <m90970001@dopa.go.th>
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ <m90980001@dopa.go.th>
ปลัดเทศบาลเมืองสงขลา <m90990001@dopa.go.th>
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเทศบาลเมืองสงขลา <m90990010@dopa.go.th>