วิสัยทัศน์งานทะเบียนและบัตร

1 ปรับปรุงระบบการทะเบียนให้มีความถูกต้องและมั่นคง โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ IT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เต็มระบบทั่วทั้งประเทศ พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ
2 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาใช้ในการบริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรให้ทั่วถึงทั้งประเทศ ควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้วยความโปร่งใส
3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางด้านการทะเบียนและบัตร โดยนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาใช้ในการตรวจสอบก่อนการอนุมัติ ควบคู่ไปกับการปรับกลไกการบริหารงานในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
4 ปรับปรุงระบบการบริการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตั้งแต่ระดับส่วนกลาง (ภายในสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบริการประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจให้บริการ
5 แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปรับกลไกการบริหารงาน เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารและจัดการทางด้านเทคนิค กฎหมายและการเงิน (งบประมาณ) อย่างถาวรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องอย่างมีระบบ
6 ปรับระบบฐานข้อมูลการทะเบียนและบัตรให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นที่พึ่งและส่วนหนึ่งของสังคมไทย