E – Registration

ชื่อเรื่อง

ความเป็นมา

การดำเนินงาน
              ระยะแรก (ปี 2526-5231)
              ระยะสอง (ปี 2536-2539)
              ระยะสาม (ปี 2539-2540)
               ระยะสี (ปี 2543 )

                    ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

                    รางวัลที่กรมการปกครองได้รับ

                   รูปแบบของการให้บริการ E-Registration

            ระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ประมวลผลข้อมูลการทะเบียนภาค 1 – 9

            ระบบคอมพิวเตอร์ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ /กิ่งอำเภอ/เทศบาลเดิม

            แผนภาพระบบการสื่อสารของศูนย์ประมวลผลการทะเบียน

            การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการให้บริการระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

            ประเภทของการให้บริการ E-Registration

              การให้บริการผ่าน Internet

             การนำ E- Registration มาเสริมบทบาท E-Government

             สรุป