ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปงานทะเบียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและพัฒนาประเทศ1. การจัดระบบงาน

2. การออกกฎหมายและระเบียบ

3. การกำกับดูแล

4. สำนักงานและการจัดการ

5. ผู้ปฎิบัติงาน

6. ประชาชน

7. การขยายผลเพื่อสังคมไทย

8. การพัฒนาธุรกิจบริการ

9. การก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์

  • เสนอแนะยุทธศาสตร์
    หากท่านมีข้อเสนอแนะในการกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปงานทะเบียนเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ webmaster@dopa.go.th

HOME