บุคคลทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่ระบบดาวน์โหลดข้อมูลทางสถิติ

โครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

File Type : Sequential

Field Name Separate By Description
DESC-CCAATT "|" รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล
MALE "|" จำนวนประชากรชาย
FEMALE "|" จำนวนประชากรหญิง
TOTAL "|" จำนวนประชากรทั้งหมด
HOUSE "|" จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)