สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๒๕ ๑/๒ ๑/๒๘ ๕๕
๑/๑๑ ๑/๘ ๑๙
๑/๒๒ ๑/๓ ๑/๗ ๓๒
๑/๑
๑/๒๘ ๒๘
๑/๒ ๑/๑๐ ๑/๑๒ ๒๔
๑๒ ๑/๖ ๑/๑๐ ๑๖
๑๓ ๑/๗
๑๔ ๑/๑ ๑/๑
๑๕ ๑/๑๕ ๑๕
๑๖ ๑/๑๐ ๑๐
๑๙ ๑/๑
๒๐ ๑/๑
๒๑ ๑/๑๐ ๑๐
๒๒ ๑/๖
๒๓ ๑/๑๑ ๑/๑๗ ๒๘
๒๖ ๑/๖ ๑/๘ ๑๔
๒๗ ๑/๑๓ ๑๓
๒๘ ๑/๑
รวม ๘/๒๙ ๖/๑๐๔ ๔/๒๙ ๑/๒ ๑/๑๕ ๑๐/๑๐๔ ๓๐/๒๘๓
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 7 มี.ค. 2561
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 มี.ค. 2561