สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑๙ ๑/๖ ๑/๑๐ ๑/๙ ๔๔
๑/๒ ๑/๑
๑/๗
๑/๘
๑/๘ ๑/๕ ๑๓
๑/๘๑ ๘๑
๑๐ ๑/๖ ๑/๙ ๑๕
๑๓ ๑/๑ ๑/๑
๑๔ ๑/๓
๑๕ ๑/๒๙ ๑/๘ ๓๗
๑๖
๑๗ ๑/๘ ๑/๒ ๑๐
๒๐ ๑/๒๔ ๒๔
๒๑ ๑/๒๔ ๑/๒๕ ๑/๕ ๕๔
๒๒ ๑/๓
๒๓
๒๔ ๑/๕ ๑/๘ ๑๓
๒๗ ๑/๑ ๑/๒๘ ๒๙
๒๘ ๑/๕
๒๙
๓๐ ๑/๑๑ ๑/๒ ๑/๗ ๒๐
๓๑
รวม ๑/๑๑ ๖/๒๓ ๗/๑๐๙ ๑/๒๕ ๒/๑๔ ๑/๑๐ ๑๕/๑๗๙ ๓๗๑
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 25 เม.ย. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 เม.ย. 2560