สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑๓ ๑/๑ ๑๔
๑/๕ ๑/๑
๒/๘
๑/๑ ๑/๒
๑/๒ ๑/๑
๑๒ ๑/๑๓ ๑๓
๑๓
๑๔
๑๕ ๑/๑
๑๖ ๑/๙ ๒/๑๒ ๒๑
๑๙
๒๐ ๑/๘ ๒/๑๓ ๒๑
๒๑ ๑/๘ ๒/๘ ๑/๑ ๑๗
๒๒
๒๓ ๑/๒ ๑/๘ ๑๐
๒๖
๒๗ ๑/๑
๒๘ ๒/๓๐ ๓๐
๒๙
๓๐ ๑/๑๘ ๑๘
รวม ๑/๒ ๕/๒๘ ๓/๓๐ ๕/๓๐ ๑/๑ ๒/๓๐ ๑๑/๔๖ ๒๘/๑๖๗
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 เม.ย. 2561
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 เม.ย. 2561