สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๙ ๑/๖ ๑๕
๑/๓๐ ๑/๑๗ ๔๗
๑/๗
๑/๓๓ ๑/๙ ๑/๘ ๕๐
๑๐
๑๑ ๑/๑๑ ๑๑
๑๒ ๑/๓ ๑/๒๒ ๒๕
๑๘ ๑/๔ ๑/๗๖ ๑/๔๕ ๑๒๕
๑๙
๒๐ ๑/๒
๒๑ ๑/๒๐ ๑/๓ ๒๓
๒๔
๒๕ ๑/๑ ๑/๒
๒๖
๒๗ ๑/๕
๒๘ ๑/๑
รวม ๓/๓๘ ๓/๒๙ ๑/๓๐ ๒/๑๑ ๑/๗๖ ๓/๑๒ ๙/๑๑๘ ๓๑๔
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 พ.ค. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 พ.ค. 2560