สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๔ ๑/๘ ๑๒
๑/๒๙ ๒๙
๑๐ ๑/๕
๑๑ ๑/๕
๑๗
๑๘ ๑/๒ ๑/๑๗ ๑๙
๑๙ ๑/๒
๒๐ ๑/๓
๒๑
๒๓ ๑/๓
๒๔ ๑/๒ ๒/๑๐ ๑๒
๒๕ ๑/๓๓ ๓๓
๒๖ ๒/๑๖ ๑๖
๒๗ ๑/๒
๒๘
๓๐ ๑/๑ ๑/๖
รวม ๓/๔๐ ๒/๓๒ ๑/๑ ๔/๑๑ ๑/๘ ๑/๕ ๗/๕๑ ๑๙/๑๔๘
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 7 พ.ค. 2561
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 พ.ค. 2561