สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑๑๕ ๑/๕๗ ๑๗๒
๑/๓๒ ๓๒
๑/๑๑ ๑๑
๑/๔
๑๑
๑๕ ๑/๕ ๑/๑๒ ๑/๔ ๒๑
๑๖ ๑/๑๕ ๑๕
๑๗ ๑/๑ ๑/๑๔ ๑/๑๘ ๓๓
๑๘
๑๙ ๑/๓
๒๒ ๑/๑ ๑/๓๖ ๓๗
๒๓ ๑/๒
๒๔
๒๕ ๑/๔
๒๖ ๑/๒ ๑/๑๔ ๑๖
๒๙ ๑/๑๕ ๑๕
๓๐ ๑/๒๓ ๒๓
๓๑
รวม ๑/๑ ๕/๑๔ ๒/๓๔ ๒/๒๖ ๒/๑๑๘ ๙/๑๙๕ ๓๘๘
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 21 มิ.ย. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21 มิ.ย. 2560