สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑๑ ๑๑
๑/๑๖ ๑/๘ ๒๔
๑/๑
๑/๑๘ ๑/๘ ๒๖
๑/๙ ๑/๑ ๑๐
๑/๒ ๑/๒๐ ๑/๖ ๒๘
๑๒
๑๓
๑๔ ๑/๔
๑๕ ๑/๓ ๑/๘ ๑/๕ ๑๖
๑๖ ๑/๖
๑๙
๒๐ ๑/๓
๒๑ ๑/๒ ๑/๓
๒๒ ๑/๘ ๑/๒๕ ๓๓
๒๓ ๑/๑๖ ๑๖
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙ ๑/๗ ๑/๒
๓๐ ๑/๑๓ ๑๓
รวม ๖/๓๘ ๕/๖๘ ๑/๒๕ ๒/๑๑ ๑/๘ ๑/๑๘ ๙/๓๗ ๒๐๕
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 19 ก.ค. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 ก.ค. 2560