สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๒๘ ๒๘
๑/๘ ๑/๗ ๑๕
๑/๒
๑/๕ ๑/๑๓ ๑๘
๑/๑๔ ๑/๗ ๒๑
๑๑
๑๒ ๑/๒๒ ๑/๑๕ ๓๗
๑๓ ๑/๒
๑๔ ๑/๒ ๑/๙ ๑๑
๑๗ ๑/๒
๑๘ ๑/๒
๑๙ ๑/๙ ๑/๔ ๑/๑๐ ๒๓
๒๐
๒๑
๒๔ ๑/๑๒ ๑๒
๒๕ ๑/๓
๒๖ ๑/๑๒ ๑๒
๒๗ ๑/๑๙ ๑/๒ ๒๑
๓๑ ๑/๑ ๑/๕
รวม ๖/๒๔ ๕/๕๗ ๒/๑๒ ๒/๓๓ ๑๐/๘๙ ๒๑๕
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 ส.ค. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 ส.ค. 2560