สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑
๑/๙
๑/๒ ๑/๓
๑๐ ๑/๓ ๑/๓
๑๑ ๑/๖ ๒/๒๓ ๑/๓๗ ๖๖
๑๒ ๑/๑๐ ๒/๖ ๑๖
๑๓ ๒/๖ ๒/๑๑ ๒/๔ ๒๑
๑๔
๑๖ ๑/๒๐ ๑/๑ ๒๑
๑๗ ๑/๕
๑๘
๑๙ ๑/๘ ๑/๑
๒๐
๒๑
๒๓ ๑/๓
๒๓
๒๔ ๑/๔ ๑/๗ ๑๑
๒๕ ๒/๔
๒๖
๓๑ ๑/๑ ๑/๓
รวม ๒/๕ ๗/๓๑ ๕/๓๐ ๑/๑ ๒/๒๑ ๒/๒๓ ๑๒/๗๐ ๑๘๑
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 ส.ค. 2561
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 ส.ค. 2561