สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๑
๑/๒๒ ๒๒
๑/๙
๑/๕
๑/๑ ๑/๓๖ ๓๗
๑๐
๑๑ ๑/๘
๑๕ ๑/๑๐ ๑๐
๑๖ ๑/๑ ๑/๑
๑๗ ๑/๒๘ ๑/๑๕ ๔๓
๑๘
๒๑
๒๒ ๑/๒
๒๓ ๑/๘
๒๔ ๑/๒๓ ๑/๑๔ ๓๗
๒๕ ๑/๑๕ ๑๕
๒๘
๒๙
๓๐ ๑/๘
๓๑
รวม ๑/๑๐ ๓/๓๐ ๔/๖๑ ๑/๑ ๙/๑๐๕ ๒๐๗
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 ก.ย. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ก.ย. 2560