สถิติการขอคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ท.ร.๑๔/๑) ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ


สถิติหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันที่ TOT ธ.กรุงไทย การไฟฟ้า ขสมก. การประปา กองทุนฟื้นฟู ธ.ออมสิน ธอส. ธกส. บ.ขนส่ง การรถไฟ รวม
๑/๔ ๑/๓๐ ๓๔
๑/๑ ๑/๘
๑/๒
๑/๑
๑/๓
๑/๒ ๑/๓
๑๐ ๑/๑๕ ๑/๘ ๒๓
๑๓ ๑/๑๔ ๑/๑๒ ๒๖
๑๔ ๑/๑
๑๕ ๑/๓
๑๖ ๑/๒ ๑/๑๓ ๑๕
๑๗ ๑/๙
๒๐ ๑/๑๒ ๑๒
๒๑ ๑/๑๖ ๑/๖ ๒๒
๒๒ ๑/๗
๒๓ ๑/๑๙ ๑/๕ ๒๔
๒๔ ๑/๖ ๑/๒
๒๗ ๑/๑๒ ๑๒
๒๘ ๑/๓ ๑/๑๐ ๑๓
๒๙ ๑/๑ ๑/๕
๓๐ ๑/๒
รวม ๒/๖ ๓/๑๙ ๖/๕๘ ๒/๒๐ ๑/๓ ๑/๓ ๑/๓๐ ๑๖/๖๕ ๓๒/๒๓๗
หน้าหลัก


 แหล่งข้อมูล ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร (สำนักบริการที่ ๑)
โทรศัพท์ 02812543
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 19 ธ.ค. 2560
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 ธ.ค. 2560