รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลป่าไผ่ 4,734 4,990 9,724 3,725
ตำบลป่าไผ่ 4,734 4,990 9,724 3,725
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง 4,306 4,881 9,187 5,364
ตำบลสันนาเม็ง 4,306 4,881 9,187 5,364
เทศบาลตำบลสันพระเนตร 2,506 2,916 5,422 2,304
ตำบลสันพระเนตร 2,506 2,916 5,422 2,304
เทศบาลตำบลเมืองนะ 13,852 13,804 27,656 7,497
ตำบลเมืองนะ 13,852 13,804 27,656 7,497
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 4,163 3,949 8,112 2,637
ตำบลทุ่งข้าวพวง 4,163 3,949 8,112 2,637
เทศบาลตำบลปิงโค้ง 6,260 5,205 11,465 3,592
ตำบลปิงโค้ง 6,260 5,205 11,465 3,592
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 1,118 1,095 2,213 928
ตำบลเมืองงาย 1,118 1,095 2,213 928
เทศบาลตำบลแม่เหียะ 7,945 9,423 17,368 10,529
ตำบลแม่เหียะ 7,945 9,423 17,368 10,529
เทศบาลตำบลสารภี 2,951 3,354 6,305 2,309
ตำบลสารภี 2,951 3,354 6,305 2,309
เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 6,700 7,701 14,401 6,832
ตำบลหนองจ๊อม 6,700 7,701 14,401 6,832
เทศบาลตำบลหนองหอย 3,510 3,961 7,471 4,088
ตำบลหนองหอย 3,510 3,961 7,471 4,088
เทศบาลตำบลแม่แฝก 4,479 4,914 9,393 3,440
ตำบลแม่แฝก 4,479 4,914 9,393 3,440
เทศบาลตำบลท่าศาลา 2,491 2,849 5,340 2,914
ตำบลท่าศาลา 2,491 2,849 5,340 2,914
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง 5,575 6,372 11,947 5,665
ตำบลหนองผึ้ง 5,575 6,372 11,947 5,665

หน้า 8