รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 3,699 3,979 7,678 2,988
ตำบลแม่แฝกใหม่ 3,699 3,979 7,678 2,988
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 3,193 3,092 6,285 2,304
ตำบลแม่ปั๋ง 3,193 3,092 6,285 2,304
เทศบาลตำบลชมภู 3,373 3,648 7,021 2,279
ตำบลชมภู 3,373 3,648 7,021 2,279
เทศบาลตำบลป่าแดด 7,114 8,245 15,359 7,860
ตำบลป่าแดด 7,114 8,245 15,359 7,860
เทศบาลตำบลสุเทพ 8,350 8,433 16,783 7,964
ตำบลสุเทพ 8,350 8,433 16,783 7,964
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 3,202 3,684 6,886 3,959
ตำบลหนองป่าครั่ง 3,202 3,684 6,886 3,959
เทศบาลตำบลแม่วาง 2,321 2,574 4,895 1,795
ตำบลบ้านกาด 1,366 1,551 2,917 1,011
ตำบลดอนเปา 955 1,023 1,978 784
เทศบาลตำบลไชยปราการ 7,898 8,490 16,388 6,124
ตำบลปงตำ 3,914 4,149 8,063 2,927
ตำบลศรีดงเย็น 2,990 3,272 6,262 2,267
ตำบลหนองบัว 994 1,069 2,063 930
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 4,403 5,157 9,560 4,035
ตำบลยางเนิ้ง 4,125 4,839 8,964 3,787
ตำบลสารภี 265 301 566 225
ตำบลหนองผึ้ง 13 17 30 23
เทศบาลตำบลอมก๋อย 591 535 1,126 701
ตำบลอมก๋อย 591 535 1,126 701
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ 1,955 2,073 4,028 1,535
ตำบลท่าเดื่อ 759 825 1,584 752
ตำบลมืดกา 1,196 1,248 2,444 783

หน้า 9