รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดบุรีรัมย์ 778,059 781,026 1,559,085 404,940
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 84,174 83,222 167,396 42,363
ตำบลเสม็ด 9,101 8,006 17,107 4,816
ตำบลบ้านบัว 4,777 4,957 9,734 2,755
ตำบลสะแกโพรง 6,503 6,396 12,899 2,897
ตำบลสวายจีก 5,824 5,761 11,585 2,806
ตำบลบ้านยาง 6,285 6,606 12,891 3,242
ตำบลพระครู 3,444 3,392 6,836 1,617
ตำบลถลุงเหล็ก 2,791 2,791 5,582 1,307
ตำบลหนองตาด 5,444 5,324 10,768 2,440
ตำบลลุมปุ๊ก 4,182 4,061 8,243 1,889
ตำบลสองห้อง 3,542 3,585 7,127 1,647
ตำบลบัวทอง 3,195 3,252 6,447 1,411
ตำบลชุมเห็ด 9,979 10,214 20,193 6,611
ตำบลหลักเขต 3,326 3,296 6,622 1,412
ตำบลสะแกซำ 4,975 4,958 9,933 2,363
ตำบลกลันทา 3,384 3,371 6,755 1,616
ตำบลกระสัง 3,563 3,508 7,071 1,906
ตำบลเมืองฝาง 3,859 3,744 7,603 1,628
อำเภอคูเมือง 29,005 28,801 57,806 13,973
ตำบลคูเมือง 3,178 3,146 6,324 1,507
ตำบลปะเคียบ 5,411 5,361 10,772 2,492
ตำบลบ้านแพ 3,575 3,542 7,117 1,733
ตำบลพรสำราญ 4,790 4,678 9,468 2,262
ตำบลหินเหล็กไฟ 3,152 3,126 6,278 1,498
ตำบลตูมใหญ่ 5,957 5,947 11,904 2,898
ตำบลหนองขมาร 2,942 3,001 5,943 1,583
อำเภอกระสัง 49,831 50,311 100,142 22,430

หน้า 1