รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลสตึก 5,512 5,925 11,437 4,499
ตำบลสตึก 2,156 2,247 4,403 1,355
ตำบลนิคม 3,356 3,678 7,034 3,144
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ 7,338 7,543 14,881 5,073
ตำบลลำปลายมาศ 5,004 5,180 10,184 3,837
ตำบลหนองคู 1,832 1,810 3,642 978
ตำบลหินโคน 502 553 1,055 258
เทศบาลตำบลทะเมนชัย 2,205 2,213 4,418 1,110
ตำบลทะเมนชัย 1,867 1,878 3,745 956
ตำบลหนองบัวโคก 338 335 673 154
เทศบาลตำบลพุทไธสง 2,174 2,335 4,509 1,888
ตำบลพุทไธสง 1,401 1,505 2,906 1,295
ตำบลมะเฟือง 772 827 1,599 552
ตำบลบ้านจาน 1 3 4 41
เทศบาลตำบลบ้านกรวด 1,958 2,012 3,970 1,534
ตำบลบ้านกรวด 538 608 1,146 456
ตำบลปราสาท 1,420 1,404 2,824 1,078
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท 2,309 2,409 4,718 1,360
ตำบลปราสาท 2,309 2,409 4,718 1,360
เทศบาลตำบลประโคนชัย 5,049 5,591 10,640 3,713
ตำบลประโคนชัย 5,049 5,591 10,640 3,713
เทศบาลตำบลละหานทราย 4,416 4,222 8,638 2,965
ตำบลละหานทราย 4,416 4,222 8,638 2,965
เทศบาลตำบลหนองกี่ 5,089 5,352 10,441 3,554
ตำบลหนองกี่ 1,051 1,174 2,225 687
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา 2,878 2,957 5,835 1,909
ตำบลทุ่งกระเต็น 1,160 1,221 2,381 958
เทศบาลตำบลกระสัง 1,855 2,035 3,890 1,535

หน้า 10