รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 2,380 2,511 4,891 2,046
ตำบลกำแพงเพชร 2,380 2,511 4,891 2,046
เทศบาลตำบลระโนด 2,402 2,601 5,003 1,833
ตำบลระโนด 2,402 2,601 5,003 1,833
เทศบาลตำบลบ่อตรุ 5,714 5,894 11,608 3,094
ตำบลบ่อตรุ 3,447 3,519 6,966 1,693
ตำบลระวะ 401 413 814 212
ตำบลวัดสน 1,866 1,962 3,828 1,189
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย 766 818 1,584 682
ตำบลสะบ้าย้อย 766 818 1,584 682
เทศบาลตำบลเทพา 1,279 1,330 2,609 886
ตำบลเทพา 1,279 1,330 2,609 886
เทศบาลตำบลนาทวี 3,477 3,486 6,963 3,227
ตำบลนาทวี 3,477 3,486 6,963 3,227
เทศบาลตำบลจะนะ 3,280 3,373 6,653 2,558
ตำบลบ้านนา 3,280 3,373 6,653 2,558
เทศบาลตำบลสทิงพระ 1,420 1,550 2,970 1,153
ตำบลจะทิ้งพระ 1,420 1,550 2,970 1,153
เทศบาลเมืองบ้านพรุ 10,620 11,338 21,958 8,537
ตำบลบ้านพรุ 10,620 11,338 21,958 8,537
เทศบาลเมืองสะเดา 9,841 10,302 20,143 7,328
ตำบลสะเดา 9,841 10,302 20,143 7,328
เทศบาลนครหาดใหญ่ 73,122 84,039 157,161 59,361
ตำบลหาดใหญ่ 73,122 84,039 157,161 59,361
เทศบาลนครสงขลา 33,559 35,964 69,523 25,940
ตำบลบ่อยาง 33,559 35,964 69,523 25,940

หน้า 7