รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดปทุมธานี 491,124 542,713 1,033,837 489,783
อำเภอเมืองปทุมธานี 68,255 74,908 143,163 71,517
ตำบลบ้านใหม่ 5,568 6,197 11,765 5,554
ตำบลบ้านกลาง 5,442 6,034 11,476 5,283
ตำบลบ้านฉาง 2,498 2,675 5,173 2,394
ตำบลบ้านกระแชง 1,698 1,747 3,445 970
ตำบลบางขะแยง 6,689 6,877 13,566 5,592
ตำบลบางคูวัด 11,184 12,775 23,959 13,717
ตำบลบางหลวง 2,820 3,062 5,882 2,287
ตำบลบางเดื่อ 5,498 6,018 11,516 4,521
ตำบลบางพูด 3,030 3,300 6,330 1,890
ตำบลบางพูน 10,814 11,972 22,786 17,250
ตำบลสวนพริกไทย 4,046 4,208 8,254 2,686
ตำบลหลักหก 8,968 10,043 19,011 9,373
อำเภอคลองหลวง 57,649 64,166 121,815 54,277
ตำบลคลองสอง 281 279 560 3
ตำบลคลองสาม 34,334 39,112 73,446 34,749
ตำบลคลองสี่ 7,998 8,675 16,673 6,054
ตำบลคลองห้า 6,280 6,714 12,994 5,693
ตำบลคลองหก 5,334 5,737 11,071 5,039
ตำบลคลองเจ็ด 3,422 3,649 7,071 2,739
อำเภอธัญบุรี 14,138 16,628 30,766 13,210
ตำบลบึงยี่โถ 14,138 16,628 30,766 13,210
อำเภอหนองเสือ 24,010 24,362 48,372 14,205
ตำบลบึงบา 2,100 2,026 4,126 1,248
ตำบลบึงบอน 4,209 4,398 8,607 2,998
ตำบลบึงกาสาม 3,276 3,391 6,667 1,875
ตำบลบึงชำอ้อ 4,431 4,471 8,902 2,381

หน้า 1