รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลเชียงรากน้อย 1,746 1,775 3,521 1,058
ตำบลบางกระบือ 956 1,011 1,967 564
ตำบลท้ายเกาะ 1,233 1,314 2,547 1,398
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 28,138 32,403 60,541 30,311
ตำบลคูคต 28,138 32,403 60,541 30,311
เทศบาลตำบลบางกะดี 5,428 5,732 11,160 3,724
ตำบลบางกะดี 5,428 5,732 11,160 3,724
เทศบาลตำบลบางเตย 4,967 5,146 10,113 3,650
ตำบลบางเตย 4,967 5,146 10,113 3,650
เทศบาลตำบลลำลูกกา 7,289 7,910 15,199 7,336
ตำบลบึงคำพร้อย 4,355 4,903 9,258 4,316
ตำบลลำลูกกา 2,934 3,007 5,941 3,020
เทศบาลตำบลลำไทร 1,383 1,471 2,854 884
ตำบลลำไทร 1,383 1,471 2,854 884
เทศบาลตำบลระแหง 4,337 4,690 9,027 4,653
ตำบลระแหง 4,337 4,690 9,027 4,653
เทศบาลตำบลหนองเสือ 1,215 1,295 2,510 1,163
ตำบลบึงบา 1,215 1,295 2,510 1,163
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 12,514 14,323 26,837 15,388
ตำบลบึงสนั่น 4,482 5,100 9,582 6,851
ตำบลบึงน้ำรักษ์ 8,032 9,223 17,255 8,537
เทศบาลตำบลธัญบุรี 27,394 29,863 57,257 25,996
ตำบลรังสิต 11,126 11,053 22,179 9,364
ตำบลลำผักกูด 16,268 18,810 35,078 16,632
เทศบาลเมืองคลองหลวง 26,111 28,713 54,824 28,566
ตำบลคลองหนึ่ง 19,125 21,432 40,557 21,550
ตำบลคลองสอง 6,986 7,281 14,267 7,016
เทศบาลตำบลบางหลวง 3,206 3,459 6,665 3,048

หน้า 3