รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลบ้านฉาง 1,446 1,594 3,040 1,502
ตำบลบางหลวง 1,212 1,289 2,501 1,196
ตำบลบางเดื่อ 548 576 1,124 350
เทศบาลเมืองท่าโขลง 30,450 38,006 68,456 46,016
ตำบลคลองหนึ่ง 22,693 29,720 52,413 38,373
ตำบลคลองสอง 7,757 8,286 16,043 7,643
เทศบาลเมืองคูคต 22,265 23,654 45,919 21,779
ตำบลคูคต 22,265 23,654 45,919 21,779
เทศบาลนครรังสิต 37,077 41,749 78,826 35,330
ตำบลประชาธิปัตย์ 37,077 41,749 78,826 35,330
เทศบาลเมืองปทุมธานี 10,663 11,746 22,409 8,937
ตำบลบางปรอก 10,663 11,746 22,409 8,937

หน้า 4