รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลจันดี 3,578 3,870 7,448 3,660
ตำบลจันดี 3,578 3,870 7,448 3,660
เทศบาลตำบลลานสกา 896 914 1,810 766
ตำบลเขาแก้ว 896 914 1,810 766
เทศบาลตำบลพรหมโลก 3,316 3,402 6,718 2,294
ตำบลพรหมโลก 2,099 2,176 4,275 1,605
ตำบลบ้านเกาะ 1,217 1,226 2,443 689
เทศบาลตำบลทอนหงส์ 1,611 1,610 3,221 915
ตำบลทอนหงส์ 1,611 1,610 3,221 915
เทศบาลตำบลปากนคร 3,125 3,059 6,184 1,781
ตำบลท่าไร่ 833 814 1,647 470
ตำบลปากนคร 2,292 2,245 4,537 1,311
เทศบาลตำบลบางจาก 877 960 1,837 560
ตำบลบางจาก 877 960 1,837 560
เทศบาลตำบลท่าแพ 2,114 2,240 4,354 1,221
ตำบลปากพูน 2,114 2,240 4,354 1,221
เทศบาลเมืองทุ่งสง 13,766 15,929 29,695 10,016
ตำบลปากแพรก 13,766 15,929 29,695 10,016
เทศบาลเมืองปากพนัง 10,306 10,468 20,774 7,335
ตำบลปากพนัง 5,564 5,585 11,149 4,550
ตำบลหูล่อง 291 302 593 160
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก 1,711 1,672 3,383 970
ตำบลบางพระ 999 1,027 2,026 586
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก 1,741 1,882 3,623 1,069
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 50,905 56,575 107,480 41,935
ตำบลในเมือง 21,003 23,962 44,965 16,855
ตำบลท่าวัง 8,606 9,347 17,953 6,950
ตำบลคลัง 9,211 9,677 18,888 7,963

หน้า 9