รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลกอลำ 2,918 2,930 5,848 1,263
ตำบลเขาตูม 7,506 7,389 14,895 4,014
อำเภอกะพ้อ 8,556 8,606 17,162 3,805
ตำบลกะรุบี 2,824 2,833 5,657 1,343
ตำบลตะโละดือรามัน 2,304 2,365 4,669 942
ตำบลปล่องหอย 3,428 3,408 6,836 1,520
อำเภอแม่ลาน 7,746 8,085 15,831 3,911
ตำบลแม่ลาน 1,875 1,872 3,747 1,381
ตำบลม่วงเตี้ย 2,897 3,001 5,898 1,212
ตำบลป่าไร่ 2,974 3,212 6,186 1,318
เทศบาลตำบลยะรัง 2,359 2,409 4,768 1,137
ตำบลยะรัง 2,276 2,326 4,602 1,076
ตำบลปิตูมุดี 83 83 166 61
เทศบาลตำบลยะหริ่ง 3,216 3,104 6,320 1,645
ตำบลยามู 3,216 3,104 6,320 1,645
เทศบาลตำบลบางปู 4,820 4,959 9,779 1,958
ตำบลบางปู 4,820 4,959 9,779 1,958
เทศบาลตำบลตันหยง 1,261 1,404 2,665 609
ตำบลมะนังยง 1,261 1,404 2,665 609
เทศบาลตำบลมายอ 2,324 2,313 4,637 1,047
ตำบลมายอ 2,324 2,313 4,637 1,047
เทศบาลตำบลปะนาเระ 5,014 4,798 9,812 2,138
ตำบลปะนาเระ 5,014 4,798 9,812 2,138
เทศบาลตำบลหนองจิก 3,175 3,126 6,301 1,795
ตำบลตุยง 3,175 3,126 6,301 1,795
เทศบาลตำบลบ่อทอง 7,506 5,757 13,263 5,005
ตำบลบ่อทอง 6,593 4,854 11,447 4,532
ตำบลบางเขา 913 903 1,816 473

หน้า 5