รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
เทศบาลตำบลนาประดู่ 1,631 1,688 3,319 1,269
ตำบลนาประดู่ 1,631 1,688 3,319 1,269
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ 1,678 1,770 3,448 1,536
ตำบลโคกโพธิ์ 1,678 1,770 3,448 1,536
เทศบาลตำบลตะลุบัน 6,912 7,181 14,093 3,878
ตำบลตะลุบัน 6,912 7,181 14,093 3,878
เทศบาลเมืองปัตตานี 21,345 22,464 43,809 14,126
ตำบลสะบารัง 12,211 12,704 24,915 7,529
ตำบลอาเนาะรู 5,310 5,581 10,891 4,281
ตำบลจะบังติกอ 3,824 4,179 8,003 2,316

หน้า 6