การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อเพื่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

- บัตรประจำตัวประชาชน
- เอกสารหลักฐานที่จะขอบันทึก ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย และมีคำรับรองคำแปลโดยกระทรวงต่างประเทศ

ขั้นตอนในการติดต่อขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

- ผู้ร้องต้องเป็นคนสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทย ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตแห่งใดก็ได้
- ข้อความที่จะให้บันทึก ต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัว และได้กระทำไว้ในต่างประเทศ