การบันทึกฐานะของภริยา


การบันทึกฐานะของภริยา

- การบันทึกฐานะของภริยา มุ่งหมายจะให้นายทะเบียนบันทึกว่าเป็นภริยาหลวง หรือภริยาน้อย และให้รับบันทึกเฉพาะสามี ภริยาที่มาร้องขอให้บันทึก ส่วนภริยาอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาร้องขอด้วย นายทะเบียนไม่ต้องบันทึก
- ผู้ร้องต้องเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฏหมาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478
- ภริยาหลวงหรือเอกภริยาชายมีได้เพียงคนเดียว ส่วนภริยาน้อย อนุภริยา หรือภริยาอื่นๆ นอกจาก ภริยาหลวงชายอาจมีได้หลายคนในขณะเดียวกัน และมีฐานะเท่ากันทุกคนตามกฏหมาย