โครงสร้างสำนักบริหารการทะเบียน
1.ความเป็นมาของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548)

กรมการปกครองได้จัดตั้ง ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1548 (จำนวน 10 คู่สาย) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่องานทะเบียนและบัตรโดยให้คำแนะนะเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่องาน การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถไปดำเนินการด้านงานทะเบียนและบัตรได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2547 กรมการปกครองได้ปรับปรุงศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) เป็นระบบ CALL CENTER โดย ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานการให้บริการเป็นไปด้วยความทันสมัยและรวดเร็วขึ้น

2.หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) มีหน้าที่ในการให้บริการตอบปัญหาและให้ข้อมูลด้านงานทะเบียนและบัตร คือ

2.1งานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ฯลฯ
2.2งานทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนฐานะ ครอบครัว การเปลี่ยนชื่อตัว การเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ
2.3งานบัตรประจำตัวประชาชน เช่น การขอทำบัตรครั้งแรก การขอทำบัตรกรณีบัตรหมดอายุ กรณีบัตรหาย/ชำรุด การขอตรวจสอบหลักฐานการทำบัตร ฯลฯ
2.4ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย หรือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น การแปลและรับรองเอกสาร ของกรมการกงสสุล ,การโอนสัญชาติของกองบังคับการตำรวจสันติบาล ,การรับบุตรบุญธรรมของศูนย์รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ

3.ช่องทางการให้บริการ

ประชาชนสามารถติดต่อด้านงานทะเบียนและบัตร เข้ามาทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (1548) ได้ทางช่องทาง ดังนี้

3.1ทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 เพื่อรับฟังข้อมูลในระบบอัตโนมัติในหัวข้อที่สนใจ เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร และติดต่อสอบข้อมูล สอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้โดยตรง
3.2ทาง INTERNET ในหัวข้อบริการประชาชน หรือหัวข้อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ปค. ในเว็บไซต์ WWW.DOPA.GO.TH หรือทางเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยง เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการสอบถามปัญหา ,การค้นหาข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร ,ตัวอย่างแบบพิมพ์คำร้อง งานทะเบียนและบัตร
ที่มาจากสำนักบริหารการทะเบียน ,1548
โทรศัพท์ 02-791-7141-2 (1548)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1548
วันที่เผยแพร่ 31/08/2550
วันสิ้นสุดการเผยแพร่
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
850207
 
  Link อื่นๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ    =ช่องทางการรับข้อมูล    เอกสาร the one    ตนไทยดอทคอม    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    ข้อมูลภาครัฐ1111    ประตูสู่การบริการภาครัฐ   
 
 
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Copyright © 2012 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved