LINK เชื่อมโยง
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม


แหล่งข้อมูลhttp://www.dopa.go.th/dopanew/linkother.html , 1548
โทรศัพท์02-791-7141-2 (1548)
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1548
วันที่เผยแพร่ 08/06/2554
วันที่สิ้นสุดการเผพแพร่
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
844344
 
  Link อื่นๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ    =ช่องทางการรับข้อมูล    เอกสาร the one    ตนไทยดอทคอม    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    ข้อมูลภาครัฐ1111    ประตูสู่การบริการภาครัฐ   
 
 
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Copyright © 2012 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved