คู่มือการบริการ
 e-Book
 คู่มือประชาชนในการติดต่องานทะเบียน,คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนทั่วไป, คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร,สาระน่ารู้ทะเบียนและบัตร,กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับบัตรฯ, คู่มือการบริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Cand)
   คู่มือด้านการทะเบียนราษฎร
  การเกิด/การแจ้งเกิดเกินกำหนด
  การตาย
  บ้านและทะเบียนบ้าน
  การย้ายที่อยู่
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
 พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
 พรบ.การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
  
 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 
   คู่มือด้านการทะเบียนทั่วไป
 การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
 การบันทึกฐานะภริยา
 การจดทะเบียนสมรส
 การหย่า
 การเปลี่ยนชื่อ
 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551  
 พรบ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551  
 สมาคม
 การขายทอดตลาดและค้าของเก่า
 ทะเบียนอาวุธปืน
 พินัยกรรม
 ทะเบียนศาลเจ้า
 ทะเบียนสัตว์พาหนะ
 ทะเบียนมูลนิธิ
 อิสลาม
 การรับรองบุตร
 การรับรองบุคคล
 การขอ PIN CODE
 ค่าธรรมเนียมทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อตัว ชื่อสกุล 
   คู่มือด้านทะเบียนบัตรฯ
 การทำบัตรประจำตัวประชาชน
 ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน 
   แบบสอบถามเพิ่มเติม
 สอบถามปัญหาด้านการทะเบียน Call Center 1548

 แหล่งข้อมูล(1548)
โทรศัพท์0-2791-7141-2 (1548)
ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 1548
วันที่เผยแพร่ 30 ส.ค.2550
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่

 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
838887
 
  Link อื่นๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ    =ช่องทางการรับข้อมูล    เอกสาร the one    ตนไทยดอทคอม    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    ข้อมูลภาครัฐ1111    ประตูสู่การบริการภาครัฐ   
 
 
ออกแบบและพัฒนา Web page โดย
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
ถนน ลำลูกกา(คลอง 9) อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Copyright © 2012 Data Processing Centre MOI_TH all rights reserved