ค่าธรรมเนียมทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อตัว ชื่อสกุล  


1. การจดทะเบียนสมรส/หย่า/รับรองบุตร/รับบุตรบุญธรรม ณ สำนักทะเบียน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. การจดทะเบียนสมรส/รับรองบุตร นอกสำนักทะเบียน ค่าธรรมเนียม 200 บาท
พร้อมด้วยยานพาหนะรับ-ส่ง
3. การจดทะเบียนสมรส/รับรองบุตร ในท้องที่ห่างไกล ค่าธรรมเนียม 1 บาท
4. การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อรอง ค่าธรรมเนียม 50 บาท
5. การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล ค่าธรรมเนียม 100 บาท
6. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอื่นเช่น ร่วมใช้ชื่อสกุล ค่าธรรมเนียม 100 บาท
7. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุสมรส
  -การเปลี่ยนครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือเปลี่ยนเพราะการสมรสสิ้นสุดลง
  -การเปลี่ยนครั้งต่อ ๆ ไป

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
8. การออกใบแทนหนังสือสำคัญ ค่าธรรมเนียม 25 บาท