ทะเบียนมัสยิด


หลักเกณฑ์

มัสยิด หมายถึง สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจโดยจะต้องมีละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ เมื่อผู้ใดจะขอจัดตั้งมัสยิดก็ให้ยื่นเรื่องราวขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ที่จะจัดตั้งมัสยิดนั้นพร้อมด้วยรายการและเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิดคือ

1. จำนวนสัปปรุษในท้องที่ซึ่งจะจัดตั้งมัสยิดและหลักฐานแสดงความเห็นชอบของปวงสัปปรุษ

2. รายการจำนวนที่ดินซึ่งจะยกให้แก่มัสยิดที่จัดตั้งขึ้นหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน
แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของมัสยิดแผนที่แสดงเขตที่จะตั้งมัสยิดขึ้นใหม่และอยู่ห่างจาก
มัสยิดอื่นเท่าใด
3.ชื่อเจ้าของที่ดินและสัญญาที่จะยกที่ดินให้แก่มัสยิด
4.รายการเงินทุนที่จะใช้ในการก่อสร้างมัสยิด
5. กำหนดเวลาที่จะทำการก่อสร้างมัสยิดให้แล้วเสร็จ
6. คำมั่นว่าจะจดทะเบียนนิติบุคคล

การยื่นเรื่องราวจดทะเบียนมัสยิด

1. การขอจดทะเบียนมัสยิดให้อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แห่งมัสยิดนั้นร่วมกันยื่นเรื่องราว
ขออนุญาตจดทะเบียนมัสยิด ( ม.อ. 1 ) พร้อมด้วยหลักฐานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัด
2. เมื่อนายอำเภอได้รับเรื่องราวจะตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงเสนอเรื่องพร้อมด้วย ความเห็นไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ ( ผู้ว่าราชการจังหวัด )
3. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและความเห็นจากนายอำเภอแล้วจะพิจารณาสั่งการ ภายในกำหนด 30 วันแล้วจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังนายอำเภอ เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นเรื่อง ราวทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่ารับจดทะเบียนมัสยิดหรือไม่ ในกรณีไม่รับจดทะเบียน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเหตุผลไว้ด้วย
4. เมื่อมัสยิดใดได้รับแจ้งการอนุญาตให้จดทะเบียนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือ สำคัญทะเบียนมัสยิด ( ม.อ. 2 ) ให้ผู้ร้องรับไปและทำสำเนาขึ้นอีก 3 ฉบับส่งไปเก็บ ณ อำเภอท้องที่ศาลากลางจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย
5. เรื่องราวที่ขอจดทะเบียนและหลักฐานทั้งหมดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้ ณ ศาลากลาง จังหวัด