ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน  

1.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก (อายุ 15 ปีบริบูรณ์หรือนับแต่วันที่ได้สัญชาติไทย หรือได้กลับ    คืนสัญชาติไทยหรือนับแต่วันที่ได้รับการเพิ่มชื่อ หรือนับแต่วันที่พ้นจากเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น)
ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม
2.การขอมีบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ
ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม
3.การขอมีบัตร กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
4.การขอมีบัตรกรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
5.การขอมีบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
6.การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
7.การขอมีบัตรกรณีย้ายที่อยู่และประสงค์จะเปลี่ยนบัตร
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
8.การขอตรวจสอบหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร
ค่าธรรมเนียม 20 บาท