ข้อมูลสถิติประชากรแยกรายอายุ
(Population statistics Since 1998 - 15 june 2019)

ข้อมูลสถิติทะเบียนการเกิด
(Birth statistics Since 1990 - 15 june 2019 )

ข้อมูลสถิติทะเบียนการตาย
(Death statistics Since 1990 - 15 june 2019 )