***แสดงผลได้ดีที่สุดบน Chrome Browser

×

จังหวัด ประจำปี

×

กราฟแสดงผลข้อมูลการจดทะเบียนสมรสสูงสุดระหว่างชาวไทย กับชาวต่างชาติ

จังหวัด ประจำปี