สถานะข้อมูล

หมายเหตุ : ปี 2559 ข้อมูลเดือน ม.ค. - พ.ย.

สถิติปริมาณการตรวจสอบข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
จากฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง

สถิติปริมาณการตรวจสอบข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
จากฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง(5 ลำดับแรก)