รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดเชียงราย 589,759 608,897 1,198,656 474,177
อำเภอเมืองเชียงราย 57,094 61,011 118,105 49,135
ตำบลรอบเวียง 1,746 1,954 3,700 1,416
ตำบลบ้านดู่ 2 4 6 5
ตำบลแม่ข้าวต้ม 5,811 6,192 12,003 4,705
ตำบลแม่ยาว 8,937 8,914 17,851 7,750
ตำบลสันทราย 4,344 4,822 9,166 4,616
ตำบลแม่กรณ์ 3,069 3,211 6,280 2,785
ตำบลห้วยชมภู 5,390 5,211 10,601 4,074
ตำบลห้วยสัก 8,498 8,663 17,161 6,958
ตำบลริมกก 2,207 2,343 4,550 2,033
ตำบลดอยลาน 5,141 5,291 10,432 3,805
ตำบลท่าสาย 4,219 4,567 8,786 4,154
ตำบลดอยฮาง 2,276 2,167 4,443 1,916
ตำบลท่าสุด 5,454 7,672 13,126 4,918
อำเภอเวียงชัย 18,731 19,085 37,816 12,840
ตำบลเวียงชัย 3,680 3,909 7,589 2,905
ตำบลผางาม 4,588 4,459 9,047 3,063
ตำบลเวียงเหนือ 3,260 3,378 6,638 2,155
ตำบลดอนศิลา 4,883 4,941 9,824 3,162
ตำบลเมืองชุม 2,320 2,398 4,718 1,555
อำเภอเชียงของ 18,430 18,278 36,708 13,661
ตำบลเวียง 58 42 100 2
ตำบลสถาน 4,591 4,748 9,339 3,566
ตำบลห้วยซ้อ 6,206 6,033 12,239 4,762
ตำบลศรีดอนชัย 4,435 4,334 8,769 3,184
ตำบลริมโขง 3,140 3,121 6,261 2,147
อำเภอเทิง 37,369 37,276 74,645 25,826

หน้า 1