รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
จังหวัดนครราชสีมา 1,286,164 1,315,003 2,601,167 846,385
อำเภอเมืองนครราชสีมา 95,433 102,833 198,266 80,501
ตำบลหนองจะบก 5,708 6,460 12,168 4,991
ตำบลโคกสูง 4,793 5,204 9,997 3,368
ตำบลมะเริง 3,634 3,780 7,414 2,542
ตำบลหนองระเวียง 5,556 5,844 11,400 3,877
ตำบลปรุใหญ่ 1
ตำบลหมื่นไวย 4,923 5,373 10,296 4,852
ตำบลพลกรัง 2,363 2,398 4,761 1,139
ตำบลหัวทะเล 1
ตำบลบ้านเกาะ 5,222 5,901 11,123 5,247
ตำบลบ้านใหม่ 8,456 9,417 17,873 6,337
ตำบลพุดซา 4,761 4,985 9,746 2,795
ตำบลบ้านโพธิ์ 4,382 4,663 9,045 3,293
ตำบลจอหอ 6,223 6,732 12,955 4,884
ตำบลโคกกรวด 6,343 6,681 13,024 5,200
ตำบลไชยมงคล 3,600 3,511 7,111 2,949
ตำบลหนองบัวศาลา 9,172 9,869 19,041 10,841
ตำบลสุรนารี 7,951 8,712 16,663 8,357
ตำบลสีมุม 3,136 3,251 6,387 1,924
ตำบลตลาด 3,153 3,453 6,606 2,798
ตำบลพะเนา 2,420 2,588 5,008 1,530
ตำบลหนองกระทุ่ม 3,637 4,011 7,648 3,575
อำเภอครบุรี 39,196 39,891 79,087 26,284
ตำบลแชะ 3,956 3,913 7,869 2,542
ตำบลเฉลียง 3,773 3,934 7,707 2,478
ตำบลครบุรี 2,738 2,952 5,690 1,526
ตำบลโคกกระชาย 5,656 5,871 11,527 4,414

หน้า 1