รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลแจ่มหลวง 1,929 1,763 3,692 992
เทศบาลตำบลบ่อหลวง 5,975 5,921 11,896 3,399
ตำบลบ่อหลวง 5,975 5,921 11,896 3,399
เทศบาลตำบลป่าไผ่ 4,943 5,229 10,172 3,975
ตำบลหนองแหย่ง 3 2 5 1
ตำบลป่าไผ่ 4,940 5,227 10,167 3,974
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง 4,588 5,222 9,810 5,790
ตำบลสันนาเม็ง 4,588 5,222 9,810 5,790
เทศบาลตำบลสันพระเนตร 2,583 3,049 5,632 2,512
ตำบลสันพระเนตร 2,583 3,049 5,632 2,512
เทศบาลตำบลเมืองนะ 14,154 14,099 28,253 7,762
ตำบลเมืองนะ 14,154 14,099 28,253 7,762
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 4,168 4,006 8,174 2,716
ตำบลทุ่งข้าวพวง 4,168 4,006 8,174 2,716
เทศบาลตำบลปิงโค้ง 6,147 5,234 11,381 3,719
ตำบลปิงโค้ง 6,147 5,234 11,381 3,719
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 1,128 1,122 2,250 968
ตำบลเมืองงาย 1,128 1,122 2,250 968
เทศบาลเมืองแม่เหียะ 8,237 9,898 18,135 11,337
ตำบลแม่เหียะ 8,237 9,898 18,135 11,337
เทศบาลตำบลสารภี 3,031 3,433 6,464 2,370
ตำบลสารภี 3,031 3,433 6,464 2,370
เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 6,955 8,069 15,024 7,472
ตำบลหนองจ๊อม 6,955 8,069 15,024 7,472
เทศบาลตำบลหนองหอย 3,576 4,070 7,646 4,381
ตำบลหนองหอย 3,576 4,070 7,646 4,381
เทศบาลตำบลแม่แฝก 4,409 4,849 9,258 3,527
ตำบลแม่แฝก 4,409 4,849 9,258 3,527

หน้า 8