วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชน
                                        บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 1
 

                  บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 1:
  รุ่นที่ 1 จำนวน 12 ล้านใบ ออกบัตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2549          
         โดยมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัตร (IC-Chip) เฉพาะข้อมูลด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
         กรมการปกครองเท่านั้น ของส่วนราชการอื่น ๆ ยังไม่มี เนื่องจากมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล (EEPROM) เพียง ๒๘ Kbytes

                 
                          บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 1