วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชน
                                        บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่ 5
 
                 บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นที่ 5 :
บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card)

                     บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือบัตร Smart card เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบ             
              การทะเบียนแห่งชาติ   ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพใน
              การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เพื่อให้ประชาชนมีบัตรหลักบัตรเดียวในการขอรับบริการจากรัฐ
              (e-Citizen)

                     ทำไมต้องเป็นบัตร Smart card
                     กรมการปกครอง ได้ออกบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบแถบแม่เหล็กมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เห็นว่าปัจจุบัน เทคโนโลยี
              บัตรพลาสติกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว    และมีราคาถูกลง   ประกอบกับแนวนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การบริการของ
              ภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ จึงได้เปลี่ยนจากบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตร
              Smart card ซึ่งมีความปลอดภัยและจัดเก็บข้อมูลได้มาก  เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ   ที่ประสงค์
              เพื่อการบริการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเจ้าของบัตรบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือบัตร  Smart card
              ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลือกใช้เป็นเทคโนโลยีชนิด Contact smart cards ซึ่งจะต้องใช้คู่กับเครื่องอ่านบัตร
              (Smart card Reader)

                     วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card)
                     กรมการปกครอง ได้ออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนไทยที่มีอายุครบ ๗ ปี
          บริบูรณ์ทั่วประเทศแล้ว     โดยแบ่งออกเป็น   ๕ รุ่น ดังนี้
                     
                                  บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 1
                                  บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 2
                                  บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 3
                                  บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 4 - 5

                     การใช้งานและการใช้ประโยชน์จากบัตร
                     กรมการปกครอง ได้ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนใช้โปรแกรม
          สำหรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนได้ใช้
          ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ลงนาม
          ในบันทึกข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากบัตร แล้ว จำนวน ๑๑๑ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
                     วิธีในการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card จะต้องประกอบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่
          เกี่ยวข้อง ดังนี้
                       - Personal Computer / Computer Notebook
                       - OS [ Windows98/ XP/ Vista ]
                       - Smart card reader มีคุณสมบัติพื้นฐานตามมาตรฐาน PC/SC (Microsoft)
                      โดยกรมการปกครองจัดทำซอฟต์แวร์ให้ใช้ ประกอบด้วย Library / Modules ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัตร
          Smart card ,Source Code ,License Manager (LM) เพื่อควบคุมการใช้งานบัตรที่ออกโดยกรมการปกครอง