วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชน
                                        บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 4-5
 

                  บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 4:
 รุ่นที่ 4 จำนวน 3.9 ล้านใบ เริ่มออกบัตรตั้งแต่ปี 2555
         มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (EEPROM) เป็น ๘๐ Kbytes และยังมีการจัดเก็บข้อมูลของส่วนราชการอื่นเหมือนกับรุ่นที่ 3 รูปแบบบัตร
         เหมือนกับรุ่นที่ 3 แต่เลขเลเซอร์หลังบัตรขึ้นต้นด้วย KN0-XXXXXXX-XX

                  บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 5: รุ่นที่ 5 จำนวน 16 ล้านใบ เริ่มออกบัตรตั้งแต่ปี 2555
         มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (EEPROM) เป็น ๘๐ Kbytes และยังมีการจัดเก็บข้อมูลของส่วนราชการอื่นเหมือนกับรุ่นที่ 3 รูปแบบ
         บัตรเหมือนกับรุ่นที่ 3 แต่เลขเลเซอร์หลังบัตรขึ้นต้นด้วย JT0-XXXXXXX-XX