วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชน
                                        บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 2
 

                  บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 2:
 รุ่นที่ 2 จำนวน 26 ล้านใบ ออกบัตรตั้งแต่เดือน
         พฤษภาคม 2551 – พฤษภาคม 2553   ครบแล้ว 26 ล้านใบ ถือว่าบัตรรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความพร้อม และใช้ประโยชน์
         ได้มากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้   เนื่องจากได้บรรจุข้อมูลที่ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมาก ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานตาม
         หน้าบัตร ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน ข้อมูลทะเบียนอื่น ๆและยังได้บรรจุข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ อีก ๔ หน่วยงาน
         รวมส่วนของกรมการปกครองด้วยเป็น ๕ หน่วยงาน ดังนี้

                ๑. ข้อมูลด้านการทะเบียนของกรมการปกครอง ประกอบด้วย ๒ ส่วน
                            ๑.๑  ข้อมูลส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ (Public) โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรมการปกครองและ
                                    ได้รับซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบข้อมูล จึงสามารถอ่านข้อมูลได้ ประกอบด้วย ข้อมูลตามรายการ
                                    หน้าบัตรทุกรายการ
                            ๑.๒  ข้อมูลทะเบียนอื่นที่เป็นส่วนบุคคล (Private) ประกอบด้วยข้อมูลตามรายการทะเบียนบ้าน สูติบัตร
                                    สมรส-หย่า การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
                ๒. ข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) ประกอบด้วย ข้อมูลสิทธิการ รักษาพยาบาล
                     ประเภทของสิทธิ์ สถานบริการหลัก สถานบริการรอง ประเภทการจ่ายเงิน และอื่น ๆ ซึ่งบัตรประจำตัวประชาชน
                     แต่ละใบสามารถบอกสิทธิการรักษาพยาบาลของเจ้าของบัตรได้ทุกใบ
                ๓. ข้อมูลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประกอบด้วย ชั้นบัตร เลขที่บัตร เหรียญที่ได้รับ เป็นต้น
                ๔. ข้อมูลของหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ประกอบด้วย ข้อมูลวันที่ลงบัญชีทหาร ภูมิลำเนาทหาร เลขที่หนังสือ
                     สำคัญ ปีที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
                ๕. ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร


                 
                         บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 2