วิวัฒนาการบัตรประจำตัวประชาชน
                                        บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 3
 

                  บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 3:
 รุ่นที่ 3 จำนวน 26 ล้านใบ เริ่มออกบัตรตั้งแต่วันที่
          ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ มีคุณลักษณะของบัตร (spec) โดยรวมเหมือนกับรุ่นที่ 2 แต่จะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (EEPROM) เป็น
          ๘๐ Kbytes และยังมีการจัด เก็บข้อมูลของส่วนราชการอื่นเหมือนกับรุ่นที่ 2 แต่มีส่วนที่แตกต่างจากบัตรรุ่นเดิมอยู่บ้าง                 บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart card) รุ่นที่ 3


                  ส่วนลักษณะอื่น ๆ โดยรวมจะเหมือนกับบัตรรุ่น 2 จำนวน 26 ล้านใบที่ออกมาก่อนหน้านี้ สำหรับบัตรรุ่นนี้
         สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะบัตรได้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราช
         บัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๕๘
         ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔