ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ฌ.ป.ค - ฌ.ก.น

ให้บริการดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง แก่ สมาชิก ฌ.ป.ค - ฌ.ก.น

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ฌ.ป.ค

                                                      พิมพ์ใบเสร็จ ฌ.ป.ค                                                      .
                                                      
                                                      1. ใบสมัคร
                                                      2. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
                                                      3. คำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ฌ.ป.ค
                                                      4. หนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อบุคคลที่ประสงค์
                                                      5. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสมาชิก ฌ.ป.ค
                                                      6. หนังสือมอบอำนาจ
                                                      7. หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก ฌ.ป.ค


ฌ.ก.น

                                                      พิมพ์ใบเสร็จ ฌ.ก.น                                                      .
                                                      
                                                      คำขอเปลี่ยนแปลงฯ
                                                      บันทึกการสอบปากคำฯ
                                                      บันทึกรับแจ้งการถึงแก่กรรมฯ
                                                      หนังสือมอบอำนาจ
                                                      แบบ ฌกน 1
                                                      แบบ ฌกน 2
                                                      แบบ ฌกน 5
                                                      แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์

                                                      สมาชิกสมัครใหม่ ปี พ.ศ. 2564
                                                      ประกาศสมาชิกถึงแก่กรรม ปี พ.ศ. 2564