ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ฌ.ป.ค - ฌ.ก.น

ให้บริการดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง แก่ สมาชิก ฌ.ป.ค - ฌ.ก.น

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ฌ.ป.ค

                                                      พิมพ์ใบเสร็จ ฌ.ป.ค                                                      
                                                      
                                                      ใบเปลี่ยนแปลงทายาท
                                                      หนังสือมอบอำนาจ
                                                      ใบขอลาออก
                                                      ใบสมัคร


ฌ.ก.น

                                                      พิมพ์ใบเสร็จ ฌ.ก.น                                                      
                                                      
                                                      บันทึกการสอบปากคำฯ
                                                      คำขอเปลี่ยนแปลงฯ
                                                      แบบ ฌกน 1
                                                      บันทึกรับแจ้งการถึงแก่กรรมฯ
                                                      หนังสือมอบอำนาจ
                                                      แบบ ฌกน 2
                                                      แบบ ฌกน 5
                                                      แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์